Widok kompaktowy

Zmiana kontrastu:

Rozmiar czcionki:

Projekt REACT-EU w RCKIK w Zielonej Górze

 

Beneficjent Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze realizuje projekt pod nazwą:

 

Wzmocnienie infrastrukturalne i sprzętowe w celu zwiększenia efektywności, dostępności i jakości udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej”  w ramach działania 11.3 Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia oś priorytetowa XI REACT-EU Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

Projekt realizowany jest zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie nr POIS.11.03.00-00-0170/22

oraz umową o dofinansowanie nr POIS.11.03.00-00-0170/22-00/621/2023/72

 

Wartość Projektu:

Koszt całkowity projektu: 21 982 443,81 PLN

Koszt kwalifikowalny: 18 258 000,00 PLN

Wartość dofinansowania z Funduszy Europejskich (EFRR): 18 258 000,00 PLN

Poziom dofinansowania kosztów kwalifikowalnych: 100% wkładu z Funduszy Europejskich

 

Opis Projektu, cele, planowane efekty

Celem projektu jest poprawa funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej po pandemii oraz wzmocnienie jego długofalowej odporności i przygotowanie na potencjalne przyszłe zagrożenia epidemiologiczne. Dzięki realizacji projektu nastąpi poprawa dostępności, efektywności i jakości systemu ochrony zdrowia w kluczowym obszarze jakim jest krwiodawstwo i krwiolecznictwo.

Zakres projektu obejmuje:

– usługi prac projektowych oraz przygotowanie kosztorysów na potrzeby modernizacja pomieszczeń Działu Dawców i Pobierania wraz z poczekalnią i rejestracją oraz budowy budynku Działu Laboratoryjnego wraz z rozbiórką istniejącego budynku oraz zagospodarowaniem terenu przyległego.

– ­prace budowlane  – na potrzeby modernizacji pomieszczeń Działu Dawców i Pobierania wraz z poczekalnią i rejestracją; budowy budynku Działu Laboratoryjnego wraz z rozbiórką istniejącego budynku oraz zagospodarowaniem terenu przyległego, a także roboty budowlane dotyczące zmiany funkcjonalności pomieszczenia z przystosowaniem do sali szkoleń

 

– ­nadzór inwestorski nad robotami,

– ­zakup wyposażenia medycznego na potrzeby RCKiK w Zielonej Górze oraz oddziałów terenowych ,

– zakup wyposażenia niemedycznego (w tym: informatycznego, laboratoryjnego, umeblowania),

– zarządzanie projektem,

– niezbędne działania promocyjne.

 

Projekt wspomoże system ochrony zdrowia w odbudowie po pandemii, spowoduje również poprawę dostępności usług. Przewidywane remonty, doposażenia sprzętu medycznego oraz niemedycznego wpłyną na unowocześnienie i dostosowanie podmiotu do aktualnych potrzeb w kontekście wspierania kryzysowych działań naprawczych z punktu widzenia COVID-19, a także działań poprawiających zdolność reagowania w sytuacjach kryzysowych. Potrzeba realizacji wskazanych zadań wynika z aktualnych doświadczeń związanych z pandemią, które wskazują na konieczność poprawy oraz wzmocnienia wydolności systemu reagowania w warunkach kryzysu.

 

Planowane do osiągnięcia wskaźniki produktu:

Liczba wspartych podmiotów w sektorze ochrony zdrowia, z wyłączeniem podmiotów POZ: 1 szt.,

Wartość zakupionego sprzętu medycznego (całkowity koszt publiczny) (CV 2): 2 112 388,89 PLN

Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane z pandemią COVID-19 (CV29):  124 681,48 PLN 

 

Okres realizacji:

od 01.02.2020 r. do 30.11.2023 r zmiana aneksem do 31-12-2023 r.

 

Mechanizm zgłaszania nieprawidłowości

W związku z realizacją Projektu „Wzmocnienie infrastrukturalne i sprzętowe w celu zwiększenia efektywności, dostępności i jakości udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej”  w ramach działania 11.3 Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia oś priorytetowa XI REACT-EU Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

Beneficjent – Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze informuje o funkcjonowaniu specjalnego mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanieo potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych.

Mechanizm ten został opracowany i udostępniony przez Instytucję Zarządzającą Programem Infrastruktura i Środowisko i stanowi narzędzie informacyjne umożliwiające przekazywanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego, w tym
w szczególności:

lub

Więcej informacji udostępniono pod adresem: https://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci

Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów.

 

 

Klauzula informacyjna, stanowiąca realizację obowiązku informacyjnego dostępna jest tutaj:

Projekt REACT LINK
Baner EKREW
Wykonane przez Creospace