Widok kompaktowy

Zmiana kontrastu:

Rozmiar czcionki:

Polityka prywatności

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych dla krwiodawców

Na podstawie art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z  27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej : RODO), informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielnej Górze z siedzibą w Zielonej Górze ul. Zyty 21, e-mail: [encode][email protected][/encode], tel. 68 329 83 63.
 2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze: [encode][email protected][/encode]
 3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. c) oraz art. 9 ust. 2 pkt. i) RODO w celu realizacji zdań nałożonych na Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa przez ustawę o publicznej służbie krwi z dn. 22 sierpnia 1997 r. z późniejszymi zmianami.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu pobierania krwi, lub jej składników od kandydatów na dawców krwi i dawców  krwi.
 5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, ich niepodanie będzie skutkowało niezakwalifikowaniem do oddania krwi lub jej składników.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz upoważnieni pracownicy RCKiK w Zielonej Górze.
 7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania , usunięcia, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, ograniczenia przetwarzania oraz prawa do przenoszenia danych osobowych
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 11. W przypadku, gdy administrator zaplanuje przetwarzać dane osobowe w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane, przed takim dalszym przetwarzaniem każda osoba zostanie poinformowana.
 12. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres 60 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu.
Projekt REACT LINK
Baner EKREW
Wykonane przez Creospace