Widok kompaktowy

Zmiana kontrastu:

Rozmiar czcionki:

Deklaracja dostępności

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze zapewnia dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.rckik.zgora.pl.

Data publikacji strony internetowej: 01.09.2021 r.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 01.09.2021 r.

Dane teleadresowe:

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze
65-046 Zielona Góra
ul. Zyty 21

Telefon: +48 68 329 83 63
Fax: +48 68 329 83 99
e-mail: [email protected]
strona: www.rckik.zgora.pl

Przygotowanie deklaracji dostępności

Deklaracje sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez RCKiK w Zielonej Górze.

Deklarację sporządzono dnia: 2023-03-13

Deklarację poddano przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023- 03-13

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Jeśli masz problem z dostępnością strony internetowej, prosimy o kontakt:

Łukasz Kot

e-mail: [email protected]

telefon: +48 68 329 83 91

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo

zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
wnioskować o udostepnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż  w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie
nie jest możliwe, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze powiadamia osobę występującą z żądaniem o przyczynach opóźnienia oraz terminie, w którym zapewni dostępność cyfrową, jednak nie dłużej niż dwa miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze odmawia zapewnienia dostępności cyfrowej elementu strony internetowej, jeżeli wiązałoby się to z ryzykiem naruszenia integralności lub wiarygodności przekazywanych informacji.

W przypadku gdy Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze nie jest
w stanie zapewnić dostępności cyfrowej elementu strony internetowej zgodnie z żądaniem, niezwłocznie powiadamia on osobę występującą z żądaniem o przyczynach braku możliwości zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanego elementu i wskazuje alternatywny sposób dostępu do tego elementu.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich – wstawić link do strony RPO

 

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych służących przemieszczaniu się po elementach strony internetowej i uruchamianiu  dostępnych na nich funkcji.

Na stronie internetowej można powiększyć czcionkę poprzez kliknięcie na górze strony literką A różnej wielkości.

Na stronie internetowej można za pomocą przycisku przełączyć kontrast.

Wiadomości i komunikaty nie są przekazywane przy użyciu języka migowego.

Skargi

W przypadku odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej wskazanej w żądaniu albo w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu przez osobę występującą z żądaniem, zgodnie z ust. 6, osoba ta ma prawo do złożenia skargi w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej.

Do skarg rozpatrywanych w postepowaniach w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub elementu strony internetowej stosuje się przepisy działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego.

Dostępność architektoniczna

Siedziba główna RCKiK w Zielonej Górze ul. Zyty 21, 65-046 Zielona Góra

Na terenie działki zagospodarowanej w trójkącie ulic Zyty – Krótka – Podgórna znajdują się 4 budynki oznaczone literami od A do D.

Budynki oznaczone jako A i D zapewniają bezpośredni dostęp dla osób niepełnosprawnych. Budynek B zapewnia dostęp dla osób niepełnosprawnych w sposób pośredni z wykorzystaniem ciągów komunikacyjnych na styku budynków. Budynki te zapewniają również dostęp do toalet  
z udogodnieniami dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Wejścia do wszystkich budynków są odpowiednio oznaczone i zadaszone. Drogi ewakuacyjne wewnątrz budynku są oznakowane. Miejsce zbiórki ewakuacyjnej wytyczone zostało na parkingu, stanowiącym wewnętrzy dziedziniec
z wjazdem/wyjazdem od ulicy Krótkiej. Budynek A jest przeznaczony dla dawców krwi z dostępem od ulicy Zyty oraz dla odbiorców krwi i jej składników wejście od uli Krótkiej.

Budynek B – przeznaczanie o charakterze administracyjnym i edukacyjnym dla interesantów oraz pracowników medycznych podmiotów leczniczych.

Miejsca postojowe dla samochodów dostępne są dla pracowników i gości na wewnętrznym parkingu,na który wjazd odbywa się przez bramę wjazdową od ulicy Krótkiej. Zostało wyznaczone miejsce dla niepełnosprawnych. Na podstawie obowiązujących przepisów pies asystujący, odpowiednio wyszkolony i specjalnie oznaczony, w szczególności jeśli jest to pies przewodnik osoby niewidomej lub niedowidzącej oraz pies asystent osoby niepełnosprawnej ruchowo, który ułatwia osobie
z niepełnosprawnością aktywne uczestnictwo w życiu społecznym jest akceptowalny.

Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp.  ul. Dekerta 1,  66-400 Gorzów Wlkp.

Wejście do parterowego budynku znajduje się od strony ul. Dekerta, przystosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

W budynku znajduje się toaleta dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Drogi ewakuacyjne wewnątrz budynku są oznakowane.

Miejsca parkingowe dostępne są wzdłuż ulicy Jana Dekerta (parking miejski) oraz o ograniczonym dostępnie miejsc na wewnętrznym dziedzińcu działki na której zlokalizowany jest Oddział. Pies przewodnik akceptowalny. Miejsce zbiórki ewakuacyjnej wytyczone zostało wyznaczone  przy bramie wjazdowej na posesję od ulicy Jana Dekerta. Pies asystujący akceptowalny.

Oddział Terenowy w Sulęcinie ul. Dudka 15,  69-200 Sulęcin  

Oddziału Terenowego w Sulęcinie zlokalizowany jest na parterze dwukondygnacyjnego budynku. Wejście dla dawców znajduje się od lewej strony budynku. Wejście po schodach wraz za balustradami – brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Pomieszczenia dla dawców znajdują się na jednym poziomie (parter). Obiekt nie posiada udogodnień dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Drogi ewakuacyjne wewnątrz budynku są oznakowane. Miejsca parkingowe dostępne są wzdłuż ulicy Dudka (parking miejski). Pies asystujący akceptowalny.

Oddział Terenowy w Międzyrzeczu ul. Konstytucji 3 Maja 24,  66-300 Międzyrzecz

Oddziału Terenowego w Międzyrzecz zlokalizowany jest na I piętrze dwukondygnacyjnego budynku. Wejście dla dawców znajduje się frontu budynku. Wejście po schodach wraz za balustradami – brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Pomieszczenia dla dawców znajdują się na jednym poziomie
(I piętro). Obiekt nie posiada udogodnień dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Drogi ewakuacyjne wewnątrz budynku są oznakowane. Miejsca parkingowe dostępne są wzdłuż ulicy Konstytucji 3 Maja(parking miejski) lub za budynkiem parking przy Centrum Handlowym. Pies asystujący akceptowalny.

Oddział Terenowy w Żarach ul. Skarbowa 2,  68-200 Żary

Oddziału Terenowego w Żarach zlokalizowany jest na II piętrze trzykondygnacyjnego budynku zlokalizowanego przy ul. Skarbowej w Żarach, będącego budynkiem przychodni przyszpitalnej Szpitala Na Wyspie w Żarach Sp. z o.o. Wejście główne usytułowane jest od frontu budynku, natomiast wejście dla osób z nieoprawnością ruchową znajduje się na tyłach budynku, do którego dostęp możliwy jest przez bramę wjazdową od ulicy Ignacego Daszyńskiego. W budynku funkcjonuje winda, która umożliwia dotarcie na odpowiednią kondygnację. W budynku znajduje się toaleta dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Drogi ewakuacyjne wewnątrz budynku są oznakowane.

Miejsca parkingowe tym dla osób z niepełnosprawnością ruchową od ulicy Skarbowej (parking miejski). Miejsce zbiórki ewakuacyjnej wytyczone zostało wyznaczone przy …. od ulicy …….. Pies asystujący akceptowalny.

Oddział Terenowy w Żaganiu ul. Kolejowa 88,  68-100 Żagań

Oddziału Terenowego w Żaganiu zlokalizowany jest na parterze trzykondygnacyjnego budynku, będącego dworcem kolejowym w Żaganiu przy ulicy Kolejowej 88. Wejście główne usytułowane jest od frontu budynku (pod lewej stronie od portalu wejściowego głównego) przystosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową. W pomieszczeniach wykorzystywanych przez Oddział Terenowy znajduje się toaleta dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Drogi ewakuacyjne wewnątrz budynku są oznakowane.

Miejsca parkingowe tym dla osób z niepełnosprawnością ruchową od ulicy Kolejowej (parking miejski). Miejsce zbiórki ewakuacyjnej wytyczone zostało wyznaczone przy Kolejowej. Pies asystujący akceptowalny.

Projekt REACT LINK
Baner EKREW
Wykonane przez Creospace