Widok kompaktowy

Zmiana kontrastu:

Rozmiar czcionki:

Digitalizacja dokumentacji medycznej

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej informuje, że od dnia 24.06.2024 r. rozpoczyna zmianę postaci archiwizowanej dokumentacji medycznej dawców z postaci papierowej na postać elektroniczną (digitalizowaną).

 

Digitalizacja dokumentacji medycznej nastąpi poprzez sporządzenie jej odwzorowania cyfrowego i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym przez osobę upoważnioną przez RCKiK.

Dokument powstały w wyniku digitalizacji dokumentacji medycznej jest równoważny oryginałowi tego dokumentu.

 

RCKiK informuje, że dawcy, jego przedstawiciele ustawowi lub osoby upoważnione przez dawców, a po śmierci dawcy także osoba bliska
(na zasadach określonych w art. 26 ust. 2-2b ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw) mają możliwość odbioru dokumentacji medycznej w postaci papierowej do dnia 25.06.2025 r.

 

Podstawa prawna: Art. 13b Ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz.U.2023.2465)

 

 

 

Projekt REACT LINK
Baner EKREW
Wykonane przez Creospace