Deklaracja dostępności

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze zapewnia dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.rckik.zgora.pl.

Data publikacji strony internetowej: 01.09.2011 r.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 17.11.2021 r..

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Strona jest responsywna.

Na stronie internetowej można za pomocą odsyłacza „wersja dla słabowidzących” przełączyć kontrast na spełniający wymagania WCAG na poziomie AAA.

Na stronie internetowej można powiększyć czcionkę poprzez kliknięcie na górze strony literę A różnej wielkości.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Wiadomości i komunikaty nie są przekazywane przy użyciu języka migowego.

Mogą się zdarzyć sytuacje, że pomimo starań redaktorów strony niektóre publikacje nie są w pełni zgodne z wymaganiami ustawy:

 • cel linku nie jest odpowiednio określony,
 • załączniki nie posiadaj informacji na temat wielkości i formatu pliku,
 • pewne grafiki nie zawieraj tekstów alternatywnych oraz wersji tekstowej.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

 • Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Robert Kuźnik.
 • E-mail: dyrekcja@rckik.zgora.pl.
 • Telefon: 68 329 83 67.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury.

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostepnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Po wyczerpaniu wyżej wskazanej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl.

Informacje dodatkowe.

Aktualnie trwają prace nad dostosowaniem wszystkich plików i publikacji do wersji w pełni dostępnych cyfrowo.

Dostępność architektoniczna.

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z siedzibą w Zielonej Górze ul. Zyty 21 posiada pięć Oddziałów Terenowych:

 • w Gorzowie Wlkp. ul. Jana Dekerta 1,
 • w Międzyrzeczu ul. Konstytucji 3 Maja 24,
 • w Sulęcinie ul. Dudka 15,
 • w Żaganiu ul. Kolejowa 88,
 • w Żarach ul. Skarbowa 2.

Budynki w Zielonej Górze, Gorzowie Wlkp., Żaganiu oraz w Żarach są dostosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo, w nich również znajdują się specjalnie przystosowane toalety.

Obiekty w Międzyrzeczu oraz w  Sulęcinie nie posiadają udogodnień dla niepełnosprawnych ruchowo.

W siedzibie RCKiK w Zielonej Górze znajduje się miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej.

Drogi ewakuacyjne wewnątrz budynków są oznakowane.

RCKiK nie zatrudnia tłumacza języka migowego. Nie posiada także pętli indukcyjnej.

W żadnym z budynków nie ma oznaczeń w języku Braille`a.

Brak możliwości wejścia na teren siedziby oraz oddziałów terenowych Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z psem asystującym lub z psem przewodnikiem.

 

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast