Cenniki

Cenniki obowiązujące w Regionalnym Centrum w Zielonej Górze powstały w oparciu o Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2022 r. (Dz.U. poz.1768)

WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA KREW I I JEJ SKŁADNIKI OBOWIĄZUJĄCA W REGIONALNYM CENTRUM  
KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W ZIELONEJ GÓRZE  OD DNIA 01.01.2024 r.
       
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2023 r. w sprawie określenia wysokości opłat  
za krew i jej składniki w 2024 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1430)    
       
LP. RODZAJ SKŁADNIKA  WIELKOŚĆ OPŁATA
1. Krew pełna konserwowana  1 jednostka 289,00
2. Koncentrat krwinek czerwonych (KKCz) z krwi pełnej 1 jednostka 195,00
3. Ubogoleukocytarny koncentrat krwinek czerwonych (UKKCz)  1 jednostka 276,00
4. Ubogoleukocytarny koncentrat krwinek płytkowych z krwi pełnej (UKKP) 1 dawka terapeutyczna *** 587,00
5. Ubogoleukocytarny koncentrat krwinek płytkowych (UKKP) z aferezy 1 dawka terapeutyczna ** 1 051,00
6. Osocze świeżo mrożone (FFP) po karencji 1 jednostka 131,00
7. Krioprecypitat po karencji 1 jednostka 231,00
       
LP.  RODZAJ USŁUGI JEDN.MIARY OPŁATA
1. Napromieniowanie krwi lub jej składników za 1 opakowanie * 27,00
2. Przemywanie KKCz  za 1 opakowanie * 101,00
3. Przemywanie KKP  za 1 opakowanie * 101,00
4. Podział na porcje pediatryczne  za 1 opakowanie * 47,00
5. Wykonanie krwi pełnej rekonstytuowanej za 1 opakowanie * 145,00
6. Wykonanie UKKP rekonstytuowanego za 1 opakowanie * 145,00
7. Filtrowanie KKCz za 1 jednostkę 81,00
8. Redukcja biologicznych czynników chorobotwórczych w osoczu świeżo mrożonym za 1 jednostkę 129,00
9. Redukcja biologicznych czynników chorobotwórczych w koncentracie krwinek płytkowych z krwi pełnej 1 dawka terapeutyczna *** 532,00
       
Na podstawie Zarządzenia Dyrektora RCKiK w Zielonej Górze z dnia 28.12.2022 r. W sprawie określenia wysokości opłat  
za krew i jej składniki oraz usługi i czynności dodatkowe związane z przetwarzaniem krwi i jej składników w 2024 r.  
       
LP.  CZYNNOŚCI DODATKOWE JEDN.MIARY OPŁATA
1. Autotransfuzja z badaniami dawcy za 1 zabieg 200,00
2. Autotransfuzja bez badań dawcy za 1 zabieg 100,00
3. Plazmafereza lecznicza (obj. do 800 ml) w siedzibie RCKiK ****, ¹, ² za 1 zabieg 520,00
4. Plazmafereza lecznicza (obj. powyżej 800 ml do 5.000 ml) w siedzibie RCKiK  ****, ¹, ² za 1 zabieg 2 470,00
5. Leczniczy upust krwi z badaniami w siedzibie RCKiK lub Oddziale Terenowym za 1 zabieg 170,00
6. Leczniczy upust krwi bez badań w siedzibie RCKiK lub Oddziale Terenowym za 1 zabieg 70,00
7. Lecznicza redukcja leukocytów (leukafereza lecznicza) w siedzibie RCKiK  ****, ¹ za 1 zabieg 3 000,00
8. Lecznicza redukcja trombocytów (trombofereza lecznicza) w siedzibie RCKiK  ****, ¹ za 1 zabieg 3 000,00
9. Rozmrażanie UKKP  za 1 opakowanie * 200,00
10. Rozmrażanie osocza świeżo mrożonego za 1 jednostkę  40,00
11. Zlanie osocza do pojemnika 1000 ml w układzie zamkniętym ³ za 1 opakowanie * 100,00
12. Osocze bez AHG za 1 jednostkę 40,00
       
* Opakowanie - jeden pojemnik    
** Dawka terapeutyczna ubogoleukocytarnego koncentratu krwinek płytkowych z aferezy oznacza KKP uzyskany przez usunięcie większości leukocytów 
  większości leukocytów z KKP uzyskanych przy użyciu separatora komórkowego (zawierający nie mniej niż 3 x 10 ¹¹ krwinek płytkowych)
*** Dawka terapeutyczna ubogoleukocytarnego koncentratu krwinek płytkowych z krwi pełnej oznacza KKP uzyskany przez usunięcie większości 
  leukocytów  z KKP, uzyskanych przez połączenie pojedyńczych jednostek uzyskanych z krwi pełnej (zawierający nie mniej niż 3 x 10 ¹¹ krwinek płytkowych)
**** Poza siedzibą RCKiK doliczamy koszty dojazdu
       
¹ Opłaty podwyższone są za zabiegi dokonywane poza godzinami rutynowej pracy pracowni w soboty o 70%,  w niedzielę i święta o 100%
² W opłatę nie jest wliczona kompensacja osoczem    
³ Opłata nie obejmuje rozmrożenia osocza.    
       
       
       
Powyższe ceny są cenami netto.    
CENNIK BADAŃ SEROLOGICZNYCH - badania podstawowe
  OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 01.07.2023 r.
W REGIONALNYM CENTRUM KRWIODAWSTWA 
I KRWIOLECZNICTWA W ZIELONEJ GÓRZE
     
NR NAZWA BADANIA CENA w PLN
1. Oznaczenie grupy krwi układu ABO i RhD, przeglądowe badanie na obecność 60,00
przeciwciał odpornościowych – wynik niepotwierdzony (z 1 próbki)
2. Oznaczenie grupy krwi układu ABO i RhD, przeglądowe badanie na obecność 80,00
przeciwciał odpornościowych – wynik potwierdzony (z 2 próbek)
3. Oznaczenie grupy krwi układu ABO i RhD, przeglądowe badanie na obecność 85,00
przeciwciał odpornościowych – wynik potwierdzony (z 2 próbek)
+ karta grupy krwi 
4. Karta grupy krwi 12,00
5. Badanie przeglądowe w kierunku obecności przeciwciał 40,00
6. Wykonanie próby zgodności z 1 jednostką KKCz 110,00
(przeglądowe badanie na obecność alloprzeciwciał odpornościowych u biorcy, 
oznaczenie antygenów ABO i RhD u biorcy i dawcy, próba krzyżowa)
7. Wykonanie próby zgodności z każdą następną jednostką KKCz 35,00
(próba krzyżowa, oznaczenie antygenów ABO i RhD u dawcy)
8. Oznaczenie grupy krwi na cito (do 2 godzin) – dotyczy badań prywatnych + 30,00
9. Odpis wyniku 10,00
     
     
  W przypadku wysyłki wyniku doliczona będzie opłata zgodnie z obowiązującym taryfikatorem Poczty 
  Polskiej (dotyczy badań dla osób prywatnych).  
     
  Powyższe ceny są cenami netto.  
CENNIK BADAŃ SEROLOGICZNYCH - badania konsultacyjne 
  OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 01.01.2024 r.
W REGIONALNYM CENTRUM KRWIODAWSTWA 
I KRWIOLECZNICTWA W ZIELONEJ GÓRZE
     
NR NAZWA BADANIA CENA w PLN
1. Grupa krwi i Rh (dwie serie odczynników) 25,00
2. Grupa krwi i Rh (badanie skrócone – 1 seria) 10,00
3. Oznaczenie pełnego fenotypu Rh i antygenu K z układu Kell 48,00
4. Oznaczenie fenotypu w innym układzie grupowym:                                MN 34,00
                                                                                           Jk, Le, Ss, Lu, Kp 48,00
                                                                                                                   Fy 60,00
5. Oznaczenie pojedynczych antygenów krwinek czerwonych:       MN, Cw, K    24,00
                                                                                       Jk, Le, Ss, Lu, Kp, P 34,00
                                                                                                                Fy, k 40,00
6. Badanie przeglądowe przeciwciał u biorców krwi 35,00
7. Oznaczenie słabej ekspresji antygenu D  40,00
8. Identyfikacja p/c odpornościowych w teście LEN - zestaw 85,00
9. Identyfikacja p/c odpornościowych w teście PTA - zestaw 95,00
10. Identyfikacja p/c w teście solnym 45,00
11. Oznaczenie miana p/c odpornościowych w PTA (mikrometoda) 70,00
12. Bezpośredni test antyglobulinowy z surowicą poliwalentną (BTA) 23,00
13. BTA z odczynnikami monoswoistymi/oznaczenie podklas IgG 65,00
14. Badanie serologiczne w odczynach poprzetoczeniowych                 KKCz  500,00
  N – ilość alloadsorpcji                                                                 FFP i KKP 350,00
15. Wykonanie elucji p/c 65,00
16. Wykonanie adsorpcji                                                N – ilość autoabsorpcji 30,00 x N
                                                                                   N – ilość alloadsorpcji 35,00 x N
17. Wykrywanie termostabilnych p/c anty A, B (konflikt z zakresu grup głównych) 42,00
18. Próba zgodności przed przetoczeniem krwi 65,00
                                                          N - ilość donacji przy próbie zgodności 26,00 x N
19. Badanie p/c u kobiety w ciąży - kontynuacja 140,00
20. Badanie p/c u kobiety w ciąży – badanie dodatkowe 50,00
21. Wpis grupy krwi do dokumentu tożsamości bez wykonywania badań 20,00
22. Karta grupy krwi bez badań 12,00
23. Karta grupy krwi z badaniami 75,00
  (2 x grupa krwi + przeglądowe badanie p/c + krew-karta)
24. Grupa krwi (ABO/Rh i p/c)- na cito do 1 godziny                    1 oznaczenie 70,00
                                                                                                  2 oznaczenia 90,00
25. Odpis wyniku 10,00
     
     
  Powyższe ceny są cenami netto.  
CENNIK SZKOLEŃ OBOWIĄZUJĄCY W REGIONALNYM CENTRUM  
KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W ZIELONEJ GÓRZE  OD DNIA 01.01.2024 r.
     
     
LP.  SZKOLENIE PIELEGNIAREK I POŁOŻNYCH CENA w PLN
1. Szkolenie  podstawowe trzydniowe (1 osoba) 150,00
2. Szkolenie uzupełniające jednodniowe (1 osoba) 100,00
     
LP.  SZKOLENIE SEROLOGICZNE CENA w PLN
1. Szkolenie serologiczne 2 tygodniowe (1 osoba) 1200,00
2. Szkolenie serologiczne uzupełniające 14 godzinne (1 osoba) 400,00
     
     
     
Powyższe ceny są cenami netto.  
Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast